ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2024-25

Saturday 01 Ιουνίου 2024

Το Σάββατο 1 Ιουνίου και ώρα 11.00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή παρουσίαση του προγράμματος σπουδών του  ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και Παραγωγής από τον Διευθυντή του Προγράμματος Αν. Καθ. κ. Π. Βασσάλο.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το Πρόγραμμα και να υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα για το Ακαδ. Έτος 2024-25 μπορούν να συνδεθούν στη διαδικτυακή παρουσίαση μέσω του προγράμματος  MS Teams στο ακόλουθο link:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5e10bfa7651d499baa75882f670ab722%40thread.tacv2/1716550342703?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%22be5f06a5-cdb5-41b5-b9ea-ae3470086916%22%7d